Dotacje na rozwój firmy – jak pozyskać?

dotacje na firmęSytuacja na rynku pracy mimo pandemii nie jest najgorsza, czy zatem 2024 rok to dobry moment na założenie firmy? W dalszym ciągu obowiązują dotacje na założenie firmy z urzędu pracy. Również istniejące firmy mogą liczyć na wsparcie, chociażby dotacje z Unii na rozwój firmy.

Na jakie zatem wsparcie mogą liczyć nowi przedsiębiorcy i Ci, którzy już pewien czas prowadzą działalność? Na te pytania postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą w 2024 roku?

Zasadniczo osoby, które noszą się z zamiarem założenia własnej firmy, mają możliwość otrzymania jednego z trzech rodzajów pomocy, o ile spełniają określone kryteria. Są to:

 • dotacje na rozwój firmy z urzędu pracy na założenie firmy;
 • dofinansowanie z LGD (Lokalna Grupa Działania);
 • dotacje unijne.

Najpierw zajmiemy się tymi pierwszymi, gdyż są one najbardziej popularne. Niemniej nie każdy może skorzystać z dotacji z PUP. Jest to pomoc przeznaczona dla osób bezrobotnych, absolwentów Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej albo opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto trzeba spełnić następujące kryteria, by zyskać dofinansowanie z PUP. Może to zrobić osoba, która:

 • nie prowadziła aktywnej działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację na rozwój firmy z PUP;
 • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przerwała stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez PUP;
 • nie otrzymała wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Istotne znaczenie może mieć również kryterium wieku. Programy pomocowe organizowane są w ramach PO WER i RPO. Pierwszy z nich skierowany jest jedynie do osób poniżej 30 roku życia, z kolei drugi – tylko dla osób powyżej 30 roku życia. Jeśli spełnia się powyższe kryteria, o maksymalna kwota dotacji z PUP może wynosić 6-krotność średniej krajowej, czyli w 2021 roku – nieco ponad 31 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że dany urząd pracy może określić niższy maksymalny pułap dotacji. Dlatego przed złożeniem wniosków konieczne jest sprawdzenie, o jaką kwotę można ubiegać się w danym urzędzie. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towaru oraz reklamy. Trzeba jednak pamiętać, że katalog produktów jest określony przez pośredniak i z reguły nie można kupić np. samochodu, kasy fiskalnej czy też szkoleń. W przypadku dotacji z PUP mogą też pojawić się progi procentowe, np. na maszyny można wydać do 50% dotacji, na reklamę 10%, a na towar 40%, ale każdy urząd może inaczej rozłożyć owe progi. Trzeba zatem przed złożeniem wniosku wnikliwie przeczytać regulamin. Musisz we wniosku także zadeklarować finansowe środki własne, a także rzeczowe. Każdy urząd ma swoje wytyczne dotyczące ich wysokości.

Komu przysługuje dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania?

Osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą, może skorzystać także z pomocy LGD. To jedyna szansa dotację na założenie firmy dla pracujących, choć dotacje na rozwój firmy z LGD przyznawane są takim osobom pod pewnymi warunkami i kierowane są także do osób bezrobotnych.

Jakie ogólne warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o dotację z LGD?

 • Musisz być mieszkańcem gminy wchodzącej w zakres działania LGD, co dotyczy wsi i miast do 20 tys. mieszkańców;
 • Planowana inwestycja musi mieć miejsce na tym terenie;
 • Konieczne jest stworzenie miejsca pracy;
 • Nie można być ubezpieczonym w KRUS-ie;
 • Posiadać specjalny numer identyfikacyjny uzyskany w ARMiR;
 • W okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziłeś/aś działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców).

Ponadto poszczególne LGD mogą mieć swoje specyficzne wymagania. Dotacje na rozwój firmy z LGD są wyższe niż w przypadku tych z PUP i wynoszą od 50 do nawet 100 tys. zł. Można je przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, a także na reklamę. W ramach dotacji z LGB można przeprowadzić także niezbędne prace remontowo-budowlane. Aby uzyskać dotację z LGB należy sporządzić biznesplan, a także dołączyć do niego wymagane dokumenty. Warto podkreślić, że wymagane załączniki mogą się różnić i zawsze określane są w ogłoszeniu o konkursie. Po otrzymaniu wsparcia ma się 3 miesiące na założenie działalności gospodarczej. Wypłacane jest w dwóch transzach. Pierwsza wynosi 80% wydatków przewidzianych w biznesplanie. Po zrealizowaniu wydatków zaplanowanych w biznesplanie składa sie wniosek o pozostałych 20% premii. Trzeba spełnić warunki umowy, wtedy jest bezzwrotna. Jest to prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 2 lata od otrzymania II transzy i utworzyć miejsce pracy, a poza tym osiągnąć 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od otrzymania wypłaty końcowej. Gdy któregoś z warunków nie uda się spełnić, trzeba dotację zwrócić – w całości lub części i to wraz z odsetkami.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Jeśli żadna z dwóch pierwszych ścieżek nie jest odpowiednia, to można jeszcze starać się o dotację z Unii na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Taka forma wsparcia nie jest kierowana do każdego. Mogą z niej skorzystać:

 • bezrobotni;
 • bierni zawodowo;
 • imigranci;
 • reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy;
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny;
 • tzw. ubodzy pracujący, gdy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych.

Dotacja na rozwój firmy z Unii może wynosić od 20-23 tys. zł (dla nowych firm). Poza samą kwotą można tu liczyć na wsparcie pomostowe wypłacane przez 6-12 miesięcy, które wynosi od 1000 do 2000 zł. Środki z dotacji można wykorzystać na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania, prace remontowe czy też reklamę. Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na bieżące zobowiązania firmy: opłaty za czynsz, ZUS, podatki, rachunki, marketing.

Projekty, których celem jest rozdzielenie środków unijnych obsługują tzw. operatorzy. Są to firmy szkoleniowe lub fundacje, których listę można znaleźć na stronie wojewódzkiego urzędu pracy lub punkcie funduszy europejskich. Najpierw należy złożyć formularz rekrutacyjny, czyli skróconą wersję biznesplanu, która jest oceniana pod względem formalnym i merytorycznym. W drugim etapie przechodzi się szkolenie w ramach którego uczy się zakładania firmy, reklamy, księgowości, zasad prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeci etap to napisanie i złożenie już pełnego biznesplanu, który oceniany jest w ramach konkursu pod względem formalnym i merytorycznym, gdzie przyznawane są punkty. Jeśli otrzyma się odpowiednią ilość punktów, można zyskać dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak uzyskać dotacje unijne na rozwój firmy?

Dotacje unijne na rozwój firmy można uzyskać w ramach Funduszy Europejskich, dotyczy to nie tylko osób, które zakładają działalność, ale również można zyskać dotacje unijne dla firm już istniejących. Pomoc kierowana jest zwłaszcza do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zatem można zyskać także dotacje unijne dla firm jednoosobowych. Dotacje unijne przyznawane są na innowacje w ramach programu Polska Wschodnia i w ramach programów regionalnych dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanie można zyskać na realizowanie innowacyjnych projektów badawczych, rozbudowę infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej, a także wdrożenie nowych technologii opracowanych w wyniku działalności B+R.

Ponadto w ramach programu Polska Cyfrowa, a także z wybranych programów regionalnych można zyskać dotację na:

 • informatyzację w firmach (projektowanie i wdrażanie portali e-commerce lub rozwiązań wspierających działalność B2B);
 • kształcenie cyfrowe (np. pozalekcyjne projekty edukacyjne dla uczniów, kursy dla nauczycieli z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych);
 • rozwiązania informatyczne wspierające rozwiązanie problemów gospodarczych i społecznych;
 • rozwój elektronicznych usług urzędowych.

W ostatnich latach bardzo modna stała się termomodernizacja. Właśnie na rozwiązania ekologiczne można zyskać dotacje unijne na rozwój firmy 2024. Środki oferowane są w ramach RPO, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki można przeznaczyć na:

 • termomodernizację budynków firmowych;
 • rozwój energooszczędnych technologii;
 • projekty związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych;
 • projekty związane z modernizacją ogrzewania lub klimatyzacji.

Dotacje na rozwój firmy można zyskać również na szkolenia, czy rozwój firmy za granicą w ramach programu Inteligentny Rozwój, a informacji należy szukać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Dofinansowanie na rozwój firmy, a dokładnie dofinansowanie szkoleń z Unii Europejskiej skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Dotacje z urzędu marszałkowskiego na rozwój firmy i bezzwrotne dotacje dla samozatrudnionych – co warto wiedzieć?

Urzędy Marszałkowskie organizują i obsługują konkursy w ramach których można zostać beneficjentem środków z Unii Europejskiej. W 2024 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zyskać środki na przygotowanie wniosków w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej. W konkursie organizowanym przez PARP można zyskać pomoc we wzięciu udziału w konkursach takich jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa czy Single Market Programme. Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć na: koszty usługi doradczej, dzięki której przygotuje się merytoryczny wniosek o Eurogrant; koszty opracowania studium wykonalności, organizację spotkań, koszty tłumaczenia wniosku. Bezzwrotne dotacje dla samozatrudnionych w 2022 roku wiązały się także z walką ze skutkami pandemii COVID-19. Można było składać wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności i zyskać do 7560 zł. Pomoc przeznaczona byla dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli wykazały spadek obrotów o 80 proc. przez trzy miesiące. Ponadto taka pomoc przeznaczona byłaa dla osób, które prowadziły działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Zobacz również: Kredyt dla nowych firm – czyli gdzie wziąć kredyt na start

Warto przeczytać
Inwestowanie w lokaty - jak inwestować i co warto wiedzieć?

Inwestowanie w lokaty - jak inwestować i co warto wiedzieć?

W tym artykule dowiesz się, czym jest lokata bankowa i jakie są jej rodzaje, a także dowiesz się, w jaki sposób poszukiwać najlepszych okazji do inwestowania w lokaty bankowe.
Forex - co to jest i jak inwestować?

Forex - co to jest i jak inwestować?

Jeśli posiadamy odpowiednie zabezpieczenie finansowe na przyszłość, to pojawia się myśl o inwestowaniu. Jedną z możliwości, które warto rozważyć, jest inwestowanie na rynku Forex.
Jak rozliczać podatek za wynajem mieszkania?

Jak rozliczać podatek za wynajem mieszkania?

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą inwestycji jest oczywiście ta w nieruchomości. Zakup nieruchomości to nie tylko inwestycja kapitału, ale również gwarancja zysku pochodzącego z najmu.
Pomysł na Biznes - co otworzyć? 30 pomysłów na własny Biznes!

Pomysł na Biznes - co otworzyć? 30 pomysłów na własny Biznes!

Obecnie biznes może prowadzić każdy, kto ma dobry pomysł, chce się rozwijać albo chce spróbować "pracować na swoim". Oto kilka propozycji dla tych, którzy poszukują inspiracji, aby otworzyć własny biznes.
Franczyza na czym polega i czy da się na tym zarobić?

Franczyza na czym polega i czy da się na tym zarobić?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zawsze związane jest z dużym ryzykiem. Nigdy nie jesteś w stanie określić jak twój produkt czy usługa przyjmie się na rynku i jakie będzie nim zainteresowanie. Dla tych, z Was, którzy chcą czuć się trochę pewniej w biznesie powstała możliwość założenia franczyzy.
Inwestycje - w co warto i jak inwestować?

Inwestycje - w co warto i jak inwestować?

Inwestowanie to obecnie jedyny sposób na to aby pomnożyć kapitał jakim dysponujemy. Oczywiście można również wpłacić pieniądze na lokatę bankową, natomiast będzie to miało sens jedynie w przypadku wysokiej kwoty, oraz długości czasu na jaki pozostawimy tam nasze pieniądze.